Chính sách bảo mật

Công ty YOPAZ (sau đây gọi là "Công ty chúng tôi") hoạt động trong lĩnh vực các giải pháp toàn diện, từ tư vấn, phát triển, bảo trì đến vận hành, liên quan đến thông tin quý giá của khách hàng dựa trên máy tính và mạng thông tin. Chúng tôi cam kết nhận thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cá nhân, và tuân thủ các quy định liên quan đến thông tin cá nhân.

Ngoài ra, để thể hiện chính sách sau đây, chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và cam kết tiếp tục cải tiến hệ thống này thông qua việc nhận thức về xu hướng công nghệ thông tin mới nhất, thay đổi yêu cầu xã hội và biến đổi môi trường kinh doanh.

a) Đối với thông tin cá nhân được chúng tôi xử lý trong hoạt động kinh doanh và quản lý nhân sự nhân viên, chúng tôi chỉ xử lý và cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng đã được xác định trước và không tiến hành việc sử dụng thông tin cá nhân vượt quá phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng (sử dụng vượt quá mục đích).

b) Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến xử lý thông tin cá nhân, các hướng dẫn được đề ra bởi Việt Nam và Nhật Bản cũng như các quy tắc khác.

c) Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp an ninh hợp lý để đối phó với rủi ro không được phép truy cập vào thông tin cá nhân, rò rỉ thông tin cá nhân, mất mát hoặc hỏng hóc thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ cung cấp nguồn lực quản lý phù hợp và phù hợp với tình hình kinh doanh và liên tục cải thiện hệ thống bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ thiết lập các quy định nội bộ nhằm sửa chữa những vấn đề không phù hợp và bảo vệ thông tin cá nhân trong tình trạng tốt nhất.

d) Chúng tôi sẽ thiết lập quy định nội bộ để giải quyết khiếu nại và tham vấn liên quan đến xử lý thông tin cá nhân, và chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng và trung thực đối với các khiếu nại và tham vấn này.

e) Chúng tôi sẽ đánh giá và cải thiện liên tục hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên sự thay đổi của môi trường xung quanh công ty. Chúng tôi sẽ điều chỉnh và cập nhật hợp lý theo thời gian để đẩy mạnh cải tiến.


Chính sách này sẽ được phân phối và thông báo rộng rãi đến toàn bộ các quản lý và nhân viên, đồng thời sẽ được xem như một biện pháp có thể tiếp cận bất cứ lúc nào cho bất kỳ ai.

Ngày ban hành: 1 tháng 8 năm 2019

Công ty YOPAZ

Giám đốc điều hành
Nguyễn Viết Hải